Chúng tôi đang phát triển không ngừng, bạn sẽ là thành viên cốt lõi trong sự thành công của công ty

Bạn thích làm việc nhóm và muốn là thành viên của đội ngũ đồng lòng hướng về mục tiêu chung?

  • Tài chính/ Kế toán
  • Nhân sự
  • Cung ứng
  • Công nghệ Thông tin

Fitness & Lifestyle Group (FLG) Việt Nam và California Fitness & Yoga là một trong những công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi cần một lực lượng nòng cốt để đảm bảo sự phát triển bền vững.